1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอนคณิตศาสตร์ด้วย AI

   วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนศรวรลักษณ์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วย AI และแบบฝึกหัดเสริม (ทางเลือก)" โดยวิทยากร : *อาจารย์ภีมวัฒน์ ธรรมใจ* นักวิชาการคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ Nanmeebooks House สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอนคณิตศาสตร์ด้วย AI
โรงเรียนศรีวรลักษณ์