จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

มอบเกียรติบัตร "การแข่งขันทักษะวิชาการฯ"

   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ทำการมอบเกียรติบัตร "การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน" 

ขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศรีวร

วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน อนุบาล 3

 • เหรียญทอง ด.ญ.สุพรรษา ขุนพิลึก

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.6

 • เหรียญทอง : ด.ช.กตัณณ์ ศรีสมบัติ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.3

 • เหรียญทอง : ด.ญ.กมลพิชญ์ หุ่นทอง

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.6

เหรียญทอง : ด.ญ.ดวงฤทัย ธนะวงษ์

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.6

 • เหรียญเงิน
  1. ด.ญ.เพ็ญนภา วงษ์จันทร
  2. ด.ญ.ธัญญาพร พันธ์แก้ว
  3. ด.ช.วีรภัทร ม่วงสิมมา

เล่านิทานคุณธรรม ป.3

 • เหรียญเงิน : ด.ญ.วริสรา ฟุ้งกระโทก

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.3

 • เหรียญทองแดง
  1. ด.ช.ณัฐวัชร สารสิงห์
  2. ด.ช.กนกรัตน์ ประสิทธิแสง
  3. ด.ช.อเนกพล เครือนาค

เขียนเรื่องจากภาพ ป.3

 • เหรียญทองแดง : ด.ญ.ชัญญานุช อันทอง

เรียงความ ป.6

 • เหรียญทองแดง : ด.ญ.ปภัสสร วงษ์จีน

การแข่งขัน Coding ป.6

 • เข้าร่วม
  1. ด.ช.ปฐวีกรณ์ ประมาณ
  2. ด.ช.ธัญเทพ อัศวพันธุ์เมธี

อัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์

 • เข้าร่วม ด.ช.ชยพล อยู่นาน ป.3

มอบเกียรติบัตร "การแข่งขันทักษะวิชาการฯ"
โรงเรียนศรีวรลักษณ์