จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรม "ลูกเสือ-เนตรนารี" ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

  • ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
  • ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์
  • ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
  • ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์