เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์ที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ COVID-19