ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้พาบุตรหลานของท่านไปยังพิ้นที่เสี่ยง หรืออาศัยอยู่ต่างอำเภอ - ต่างจังหวัด ขอความกรุณาพาบุตรหลานของท่านกลับมายังพื้นที่ และเฝ้าดูอาการ 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนในวันเปิดเทอม ไม่ควรนำนักเรียนไปยังพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ร่วมกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์ที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ COVID-19