จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง

ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้พาบุตรหลานของท่านไปยังพิ้นที่เสี่ยง หรืออาศัยอยู่ต่างอำเภอ - ต่างจังหวัด ขอความกรุณาพาบุตรหลานของท่านกลับมายังพื้นที่ และเฝ้าดูอาการ 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนในวันเปิดเทอม ไม่ควรนำนักเรียนไปยังพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ร่วมกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้